luonto | historia | elinkeinot | liikkuminen | kestävä kehitys | kulttuurimaisema | kieli ja kirjallisuus | koululaisten lehti

<== Otsikot
<== Liikenne

Kestävä rakentaminen ==>

ELINKEINOELÄMÄ JA JULKISET HANKINNAT

Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämä voi myös osallistua kuntansa kestävän kehityksen ohjelmaan. Saaristokunnissa on paljon pieniä yksityisyrittäjiä mm. matkailun ja elintarviketuotannon alueilla. Kunnalle ja siellä toimiville yrityksille on selkeä markkinaetu tunnustaa vihreää väriä ympäristökysymyksissä. Tuotteen ympäristöä säästävä luonne ja elinkaari on nousemassa yhä selkeämmin kuluttajien valintaperusteeksi ympäri Eurooppaa.

Hyvä keino muuttaa yrityksen toimintaa ympäristöystävälliseen suuntaa on laatia yritykselle kattava ympäristöohjelma, jossa yrityksen koko toiminta arvioidaan ympäristön kannalta. Ympäristöohjelmassa keskeistä on pyrkiä vähentämään energian kulutusta ja rajoittamaan jätteiden syntyä mm. suosimalla kierrätettäviä materiaaleja ja lajittelemalla jätteet. Pienillä ja yksinkertaisilla toimilla voi vähentää merkittävästi kulutusta, esim. kopioimalla paperin molemmille puolille ja käyttämällä kopioinnissa pienennystä niin että kaksi sivua mahtuu yhdelle A4- paperille. Samalla säästyy myös rahaa, mikä näkyy suoraan yrityksen tuloksessa.

Kuvio 1. Ympäristöä säästävän yrityksen ominaispiirteet.

 Julkiset hankinnat

Suomen kunnat käyttivät vuonna 1994 noin 30 miljardia markkaa tavaroihin ja palveluihin sekä rakennusurakoihin. Yksittäisen kunnan talousarvion loppusummasta käytetään helposti 10-20 % pelkästään materiaalihankintoihin.

Kunnat voivat vaikuttaa tuotteiden ja niiden valmistuksen ja kuljetusten ympäristövaikutuksiin. On suotuisampaa hankkia lähellä käyttöpaikkaa valmistettuja, ympäristöä säästäviä tuotteita kuin kaukaa kuljetettuja ja energiaa tuhlaten valmistettuja tuotteita. Kunnan tulisi siis suosia niin pitkälle kuin mahdollista paikallisia tuottajia.

Useilla yrityksillä on hyvät valmiudet tarjota ympäristöä säästäviä tuotteita, mutta niitä ei välttämättä oma-aloitteisesti esitellä ostajalle. Kunnan on siis itse tarjouksen pyytäjänä tehtävä aloite ympäristöä säästävien tuotteiden hankinnassa.Ympäristönäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikkia tavaroita ja palveluja sekä rakennusurakoita hankittaessa. Merkittävimmissä hankinnoissa voi tarjouspyynnön mukana vaatia kattavan elinkaarianalyysin..


Elinkeinoelämä ja julkiset hankinnat

Lyhyen tähtäimen tavoitteetEsimerkkejä toimenpiteistäVastuutahot
Yritykset ottavat ympäristöasiat huomioon nykyistä paremmin Yritykset laativat ympäristöohjelman itselleen.

Kunta järjestää ilmaista neuvontaa yrityksille.

Yritykset, kunta
Kunta ottaa käyttöön ympäristökriteerit kaikissa hankinnoissaan. Kunta pyytää ostotarjousten mukana hankinnan ympäristövaikutustiedot.

Merkittävimmissä hankinnoissa vaaditaan kattavaa elinkaarianalyysiä.

Kaikissa rakennushankkeissa, palveluissa ja tuotteissa kunta soveltaa ympäristövaikutuksiltaan parasta tekniikkaa.

Suositaan kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita.

Suositaan luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita.

Rakennuksissa suositaan ekologiselta kannalta järkevästi tuotettua, kotimaista puuta.

Kunta, kunnan sektoriviranhaltijat
Kunta harkitsee tarkkaan hankintojensa tarpeellisuutta.Ei hankita tarpeetonta.

Korjataan vanhoja tavaroita ja rakennuksia mieluummin kuin ostetaan uusia.

Luovutaan kertakäyttötuot-
teiden käytöstä.

Kunta
Pitkän tähtäimen tavoitteetEsimerkkejä toimenpiteistäVastuutahot
Kunta markkinoi itseään ympäristöä säästävän yritystoiminnan keskuksena.Kunta markkinoi yrityksille ympäristöä säästävää yritystoimintaa.

Kunta asettaa normeja jotka yrityksen on täytettävä, mikäli pyrkii kunnan alueelle.

Kunta

 Sivun alkuun