luonto | historia | elinkeinot | liikkuminen | kestävä kehitys | kulttuurimaisema | kieli ja kirjallisuus | koululaisten lehti

<== Otsikot
<== Kestävä rakentaminen

Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus ==>

YMPÄRISTÖKASVATUS JA -VALISTUS

Ympäristötietoisuuden lisääminen ja ihmisten motivoiminen ympäristöä säästävään elämäntapaan on tärkeä osa kestävän kehityksen ohjelmaa. Aikuisten antama esimerkki kannustaa lapsia kestävään toimintaan ja myös lapset voivat toimia "omantunnon herättäjinä" aikuisille. Asenteiden muuttaminen ei käy käden käänteessä. Se on mahdollista vain pitkäjänteisen tiedon lisäämisen ja myönteisten asenteiden luomiseen pyrkivän koulutuksen ja tiedotuksen avulla.

Kunnan tehtävä on jakaa tietoa ympäristöasioista ja kuunnella kuntalaisten toiveita ja parannusehdotuksia.

Päiväkodit ja koulut

Pohja ympäristötietoiselle ihmiselle luodaan päiväkodissa ja koulussa. Lapset ovat kiinnostuneita siitä, miten he voivat käytännössä suojella ympäristöään. Yhdessä tekeminen ja konkreettisten tulosten näkeminen kannustaa lapsia viemään ideat kotiin ja kysymään vanhemmilta miksei kotona tehdä niin kuin koulussa. Hyviä esimerkkejä toiminnasta on jätteiden lajittelu, kierrätys, oman kompostin pitäminen, pienten viljelysten hoitaminen ja viljelysten tulosten käyttäminen koulun keittiössä. Vanhemmat oppilaat voivat tehdä kuntansa luontoselvityksen, harjoittaa ympäristön seurantaa ja olla osana vaikuttamassa mm. kaavoitukseen. Tärkeätä on myös liikkua lasten kanssa luonnossa ja tarkkailla luonnonilmiöitä ja vuodenaikojen vaihtelua.

Kunnan jokaiseen päiväkotiin tulisi tehdä oma kestävän kehityksen suunnitelma, ainakin jäte- ja energia-asioiden osalta. Myös jokaisen koulun oppilaiden tulisi tehdä oma kestävän kehityksen ohjelma.

Aikuisten valistus

Opettajien ja muiden kasvattajien valistaminen ja kouluttaminen ympäristöasioissa on edellytys koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatukselle. Opettajat voivat myös jakaa tietoa kestävästä kehityksestä oppilaiden vanhemmille.

Kunnan tulisi kouluttaa myös kaikki työntekijänsä yhdistämään ympäristöasiat osaksi omaa työtään. Esim. siivoojat voivat käyttää ympäristöystävällisiä pesuaineita ja vettä säästäviä pesumenetelmiä, toimistot lajittelevat jätteensä kierrätykseen, yleisissä tilaisuuksissa ei käytetä kertakäyttöastioita jne. Kunta voi huolehtia yhteistyössä oppilaitosten kanssa, että aikuis- ja täydennyskoulutuksessa ympäristö- ja ilmastonmuutosasiat sisällytetään osaksi kaikkea opetusta. Varsinkin kansalaisopistojen paikallisesti järjestämien kurssien merkitys on keskeinen.

Kuntalaisten tietoisuutta ympäristöasioista voidaan kohottaa erilaisilla kursseilla ja tapahtumilla, joissa ympäristöteema on hyvin esillä. Myös erityisistä jäte- ja kompostointineuvojista sekä ekotiimeistä on ollut hyviä kokemuksia.

Ympäristökasvatus ja -valistus

Lyhyen tähtäimen tavoitteetEsimerkkejä toimenpiteistäVastuutahot
Päiväkotien ympäristökasvatusta lisätäänLaaditaan jokaiselle päiväkodille kestävän kehityksen ohjelma

Järjestetään koulutustilaisuus päiväkotien työntekijöille.

Otetaan ympäristöasiat lasten jokapäiväiseen elämään mm. kierrätys, kompostointi, luontoretket.

Päiväkodit, kansalaisopistot
Koulujen ympäristökasvatusta lisätäänOppilaat laativat omalle koululle kestävän kehityksen ohjelman.

Järjestetään koulutustilaisuus koulujen työntekijöille.

Koulut osallistuvat kansainväliseen GLOBE-projektiin.

Otetaan ympäristöasiat oppilaiden jokapäiväiseen elämään mm. kompostointi, viljely, taimikasvatus, kierrätys, ympäristön seuranta.

Perustetaan kouluihin luontokerhoja.

Järjestetään kouluille yhteinen vuosittainen ympäristötapahtuma.

Koulutoimi, koulut, kansalaisopistot
Kunnan työntekijöiden ympäristötietoutta lisätään.Järjestetään kunnan työntekijöille koulutustilaisuus.

Laaditaan kunnanvirastoille ja laitoksille ympäristöohjelmat

Kunnan ympäristövi-
ranhaltija
Kuntalaisten luonto- ja ympäristötietoisuutta lisätään.Kansalaisopistot järjestävät kursseja esim. kompostoinnista, kotitalouden ympäristöä säästävistä keinoista.

Kunnan luonnonarvoista tiedottamista lisätään.

Perustetaan opastettu luontopolku.

Ympäristöteema esille erilaisiin tapahtumiin.

MLL:n paikallis- osasto, 4H, luonnonsuojelu- yhdistykset, kunnan ympäristöviranhaltija,
kansalaisopistot
Pitkän tähtäimen tavoitteetEsimerkkejä toimenpiteistä Vastuutahot
Kouluissa ja päiväkodeissa ympäristökasvatus on mukana jokaisessa arkipäivässä
Kts. lyhyen tähtäimen tavoitteet
Ympäristökasvatus sisällytetään osaksi kaikkea opetusta.Kunta on yhteistyössä yksityis-
ten ja valtion oppilaitosten kanssa
Kunta, oppilaitokset
Kunta jakaa avustuksia eri järjestöjen ympäristöasioihin liittyviin tiedotus- ja opastushankkeisiin.
Kunta

 Sivun alkuun