ENGLANTI

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

RUOTSI

SAKSA

RANSKA

PITKÄ MATEMATIIKKA

LYHYT MATEMATIIKKA

BIOLOGIA

MAANTIETO

FYSIIKKA

KEMIA

HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI

USKONTO

FILOSOFIA

PSYKOLOGIA

MUSIIKKI

KUVATAIDE

LIIKUNTA

TERVEYSTIETO

TIETOTEKNIIKKA

MUUT

 

 

 

KURSSITARJONTA JA OPPIKIRJAT 2006-2007

 

Tämä kurssiseloste on vanhan opetussuunnitelman mukainen ja koskee lukuvuonna 2006-2007 vain kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoiden kursseja.

 

Kaikkia syventäviä ja soveltavia kursseja ei voida lukuvuonna 2006 - 2007 tarjota. Lisäksi kurssin toteutuminen edellyttää riittävää määrää opiskelijoita.

 

ENGLANTI

Suositeltava suoritusjärjestys on numerojärjestys. Englannin opiskelun tavoitteena on saavuttaa tarvittava suullinen ja kirjallinen viestintätaito, tutustuttaa oppilas kielialueen kulttuureihin, opettaa ennakkoluulottomuutta muita kansoja kohtaan ja innostaa oppilasta koulun jälkeenkin pitämään yllä kielitaitoaan joko omaksi ilokseen tai työelämän vaatimusten takia.

 

ENA 1    NUORTEN MAAILMA (pakollinen)

Tutustutaan nuorten elämään Britanniassa. Opitaan kuvailemaan ihmisiä ja kertomaan jokapäiväisistä tapahtumista. Kerrataan aikamuodot.

English Update Highlights, course 1. WSOY. 

 

ENA 2    VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA  (pakollinen)

Tutustutaan nuorten elämään Britannian ulkopuolella. Aiheina ovat harrastukset, lomat, matkailu, urheilu ja yleensä vapaa-ajan käyttö. Kielioppiasioina yksiköt ja monikot, artikkelit, genetiivi, persoona-, possessiivi- ja refleksiivispronominit.

English Update Highlights, course 2. WSOY.

 

ENA 3     OPISKELU JA TYÖ (pakollinen)

Opitaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaa kieltä, työnhakua ja erilaisia ammatteja. Harjoitellaan kirjoitelman tekoa. Kielioppiasioina passiivi, kysyvät pronominit, adjektiivit ja adverbit, epäsuora esitys.

English Update Highlights, course 3. WSOY

 

ENA 4     YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA (pakollinen)

Opitaan ymmärtämään vaikeahkojakin tekstejä aiheina asuminen, yhteiskunta, sosiaalipalvelut, politiikka ja uskonto. Kielioppiasioina vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit ja artikkelit.

English Update Highlights, course 4. WSOY.

 

ENA 5     TIEDE, TEKNOLOGIA JA TALOUS (pakollinen)

Aiheina tieteen ja teknologian saavutukset, tiedotusvälineet ja kansainvälinen kauppa. Kielioppiasioina infinitiivi ja ing -muodot. Lauseenvastikkeet, yhdyssanojen monikot.

English Update Highlights, course 5. WSOY.

 

ENA 6     KULTTUURI (pakollinen)

Käsitellään kulttuurin eri osa-alueita. Kirjoitetaan raportti tai essee oman mielenkiinnon mukaan valitusta kulttuuriaiheesta. Kielioppiasioina fraasiverbit, artikkelit, lukusanat.

English Update Highlights, course 6. WSOY.

 

ENA 7     YHTEINEN MAAILMAMME  (syventävä)

Aiheina maailmanlaajuiset kysymykset, kuten luonnonsuojelu, kehitysmaat, pakolaisuus, ihmisoikeudet ja ajankohtaiset tapahtumat. Kieliopin kertausta. Yo-kuunteluja.

In Touch.  A walk on the wild side, course 7.  WSOY.

 

ENA 8     YO-KIRJOITUKSIIN VALMENTAVA KURSSI (syventävä)

Harjoitellaan yo-kirjoitusten eri osa-alueilta yo-tekstien ja kuuntelujen avulla. Kerrataan sanastoa.

In Touch. Earthbeat, course 8. WSOY.

 

ENA 9     ENGLANNIN PUHEKURSSI (soveltava, 1/2 kurssi )

Puheharjoittelua syntyperäisen opettajan johdolla. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan  ajatuksiaan ja reagoimaan eri tilanteisiin englannin kielellä. Arviointi: hylätty/hyväksytty. Kurssi  toteutetaan erikoisviikolla.

 

ENA 10   ENGLANNIN TUKIKURSSI  (syventävä)

Kertauskurssi vaikeuksissa oleville abeille.  Kurssista saa arvosanan.

 

 

 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

 

Suoritusjärjestys: numerojärjestys 1-3, näiden jälkeen vapaa, mutta kurssi 9 pakollisten kurssien jälkeen. Pakollisissa ja syventävissä kursseissa on päättökoe lopuksi ja numeroarvostelu, soveltavissa ei numeroarvostelua eikä koetta.

 

AI 1     KIELI TIEDON HANKKIMISEN JA VÄLITTÄMISEN KEINONA (pakollinen)

Tiedon keruun, jäsentelyn ja välittämisen perusvalmiuksien kurssi, jolla vahvistetaan ja syvennetään opiskelussa tarvittavaa kielitietoa ja kielen käytön taitoja.

Käsikirja ja kurssivihko 1. WSOY. (uusittu painos).

 

AI 2     KIELIOPPIKURSSI (syventävä)

Kerrataan kieliopin perusasiat: sanaluokat, sija- ja verbimuodot, pää- ja sivulause, lauseenvastikkeet ja lauseenjäsenet. Kiinnitetään huomio omaan kirjoitettuun kieleen. Kurssi on tarkoitettu niille, joilla on peruskoulusta kiitettävää heikompi                    arvosana ja/tai vaikeuksia vieraiden kielten oppimisessa. 

Käsikirja. WSOY. (uusittu painos).

 

AI 3    TEKSTIN RAKENTUMINEN JA TULKITSEMINEN (pakollinen)

Harjaannutaan tekstien erittelyyn ja tulkintaan. Harjoitellaan kirjoitetun ja puhutun tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä. Kielen huoltoa.

Käsikirja ja kurssivihko 3. WSOY. (uusittu painos).

 

AI 4    TAITEESTA OMAAN ILMAISUUN (pakollinen)

Tutustutaan fiktion ja esittävien taiteiden lajeihin. Tutkitaan teatterin ja elokuvan ilmaisutapoja. Etsitään ja monipuolistetaan omia puheilmaisun ja kirjallisen ilmaisun taitoja.

Käsikirja ja kurssivihko 2. WSOY. (vanhempi painos).

 

AI 5    KIELEN VALTA (pakollinen)

Tarkastellaan kielen kätkeytynyttä vallankäyttöä sekä puhujan että kirjoittajan roolissa. Seurataan ajankohtaista yhteiskunnallista     keskustelua ja osallistutaan siihen. Tutustutaan vaikuttamaan pyrkivään kirjallisuuteen.

Käsikirja ja kurssivihko 4. WSOY. (vanhempi  painos).

 

AI 6    PUHEILMAISUN KURSSI (syventävä) 

Kehitetään itseluottamusta esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa erilaisten puheharjoitusten avulla. Vahvistetaan neuvottelu- ja kokoustaitoa. Teatteri-ilmaisua.             

Käsikirja ja puhumisen vihko. WSOY.

 

AI 7     KIRJALLISUUS AIKANSA ILMENTÄJÄNÄ (pakollinen)

Perehdytään etupäässä länsimaisen kulttuurin eri aikakausiin ja kaunokirjallisuuden tyylivirtauksiin. Syvennetään taitoa keskustella ja kirjoittaa erityisesti kaunokirjallisuudesta. 

Käsikirja ja kurssivihko 5. WSOY. (vanhempi painos).

 

AI 8     KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI (pakollinen)

Perehdytään kotimaiseen kirjallisuuteen. Pohditaan kirjallisuutemme ominaispiirteitä. Syvennetään kielenkäytön taitoja.

Käsikirja ja kurssivihko 6. WSOY. (vanhempi painos).

 

AI 9    KIRJOITTAMISEN ERIKOISKURSSI (syventävä)

Hiotaan perinteistä ja aineistopohjaista ylioppilasainekirjoitusta. 

Uusin Ylioppilasaineita-kokoelma. SKS.

 

AI 10   LUOVA KIRJOITTAMINEN (soveltava)

Omien fiktiivisten tekstien tuottaminen ja arviointi. Persoonallisten, luovien ratkaisujen harjoittelua myös erottuvaa ylioppilasainettakin silmällä pitäen. Erikoisviikolla.

 

AI 11   ÄIDINKIELEN PREPPAUSKURSSI (syventävä)

Lisäharjoitusta ja henkilökohtaista ohjausta ylioppilasainetta varten.  Suositellaan erityisesti niille oppilaille, joilla on vaikeuksia ainekirjoituksessa.

 

 

 

RUOTSI

 

Suositeltava suoritusjärjestys on numerojärjestys. Pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Soveltavasta kurssista (suggestopedinen kurssi) annetaan hyväksytty tai hylätty arvosana.  Kursseilla on kieliopin ja tekstien lisäksi puhe-, kuuntelu- ja ainekirjoitusharjoitusta.

                     

RUB 1     KOLL PÅ LIVET (pakollinen)

Kurssi käsittelee ystäviä ja ystävyyttä, kouluelämää, nuorten harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja eri Pohjoismaissa.

Dags, lukion kurssi 1. WSOY.

 

RUB 2     NYA VYER (pakollinen)

Kurssi vie keskelle elävää elämää, kaupunkiin ja maaseudulle.

Dags, lukion kurssi 2. WSOY.

 

RUB 3     KÄRA OCH NÄRA (pakollinen)                                                                                                                                   

Aihepiireinä ovat rakkaus, perhe-elämä ja kotimaa niin suomen - kuin ruotsinkielisestä näkökulmasta.                                    

Dags, lukion kurssi 3. WSOY.                                                                                                                                                               

Lukion ruotsin kielioppi. Otava.

 

RUB 4    NORDEN NU (syventävä )

Kurssin aihepiireinä ovat pohjoismaiset kulttuurierot, monikulttuurinen Tanska, elämäntavat, terveys, uskonto ja elämä Islannissa.

Dags, lukion kurssi 4. WSOY.

 

RUB 5     VÄLJ RÄTT! (pakollinen)

Kurssi käsittelee elämää maaseudulla, joukkoviestimiä ja mainontaa sekä yhteiskunnallista vaikuttamista. Tutustutaan lähemmin Norjaan, sen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Dags, lukion kurssi 5. WSOY.

 

RUB 6     POHJOISMAISUUS JA LAAJENEVA MAAILMANKUVA (pakollinen)  

Aihepiireinä ovat elämää eri Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden kuvataide, musiikki, kirjallisuus ja elokuvataide. Päättökoetta varten harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Kieliopin kertausta. 

Dags, lukion kurssi 6-7. WSOY

 

RUB 7      YHTEISKUNTA JA ME (syventävä)

Kurssin aiheita ovat työ ja opiskelu ulkomailla, elämän kansainvälistyminen, tiedotusvälineet ja todellisuus. Valmentautumista yo-tutkintoon. Kieliopin kertausta ja tiivistelmien laatimista.

Dags, lukion kurssi 6-7, WSOY

 

RUB 8    RUOTSIN TUKIKURSSI (syventävä)

Vahvistetaan kaikkia yo-tutkinnossa tarvittavia kielitaidon osa-alueita. Kurssi on tarkoitettu abeille, joilla on arvosana 7 tai sitä heikompi.

                                                                                                            

RUB 9    RUOTSIN SUGGESTOPEDINEN KURSSI (soveltava)

Ruotsin kieltä opiskellaan klassisen musiikin säestyksellä. Työskentely oppitunneilla tapahtuu opiskelijoiden kiinnostuksen ja harrastusten perusteella. Opiskelumetodeina esim. leikit, pelit, piirtäminen, näytteleminen, runojen kirjoittaminen ja video-ohjelman tekeminen.

RUB 13     RUOTSIN TUKIKURSSI LUKION ALOITTAVILLE (syventävä)

Tarkoitettu oppilaille, jotka ovat menestyneet heikosti ruotsin 1. ja 2. kurssilla. Kerrataan k.o. kursseilla olleita asioita. Kurssi korvaa hyväksymättä jääneen 1. tai 2. kurssin.                    

 

 

 

SAKSA A2

 

Peruskoulun 5. luokalla aloitettu kieli. Suositeltava suoritusjärjestys on numerojärjestystys.

 

SAA 1    ASIAT SELVIKSI (pakollinen)

Ennakkoluuloja ja faktatietoa Suomesta ja suomalaisista, Saksasta ja  saksalaisista. Luonto, urheilu, ruokailu. Mielipiteen ilmaiseminen. Kerrataan aikamuodot, adjektiivin taivutus, superlatiivi ja relatiivilauseet.

Neue Adresse1-3 (työkirja kurssi 3). Otava.

 

SAA 2    SAKSANKIELISET MAAT (pakollinen)

Kiertueella Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Paikkakunnan kuvailu, kotiseudusta kertominen, ystävyyssuhteet erimaalaisten nuorten välillä. Infinitiivin käyttö, lauseenvastikkeet, maantieteelliset nimet. Sijamuotojen kertausta.

Neue Adresse 4-6 (työkirja kurssi 4). Otava.

 

SAA 3    YHDESSÄ ETEENPÄIN (pakollinen)

Ystävyyssuhteiden koetinkiviä, sukupolvien välisiä konflikteja, elämän käännekohtia. Rektioverbit, konditionaali, konjunktiivi.

Neue Adresse 4-6 (työkirja kurssi 5). Otava.

 

SAA 4   TULEVAISUUS ALKAA NYT (pakollinen)

Tulevaisuuden suunnittelu, ylioppilastutkinto, opiskelu lukion jälkeen, ammatinvalinta, perheen perustaminen. Futuuri, passiivi, pronominaaliadverbit, kaksoisinfinitiivi.

Neue Adresse 4-6 (työkirja kurssi 6). Otava.

 

SAA 5   KERTAUSKURSSI (pakollinen)

Kaikkien keskeisten kielioppiasioiden kertausta. Rakenteiden ja sanaston syventämistä. Yo-kirjoitusten tehtävätyyppien    harjoittelua.

Neue Adresse  4-6 (työkirja kurssi 6)

Viel Erfgolg. WSOY. 

Saksankielen perussanasto, Otava.

 

SAA 6   SAKSALAINEN KULTTUURI (pakollinen)

kuvataide, musiikki, kirjallisuus, elokuva, teatteri, ruokakulttuuri.

Neue Adresse 7-8 (työkirja kurssi 7). Otava.

 

SAA 7   YHTEINEN MAAILMAMME (syventävä)

Ihmisten ja kansakuntien välinen kanssakäyminen, kulttuurien kohtaaminen. Turismi, uskonnot, lehdistö, EU.

Neue Adresse 7-8 (työkirja kurssi 8). Otava.

 

SAA 8   UUSIA NÄKÖALOJA (syventävä)

Ajankohtaisia tekstejä nuorisokulttuurista, opiskelijaelämästä, yhteiskunnallisista ilmiöistä ja eri tieteenaloista. Valmentautuminen pitkän kielen ylioppilaskirjoituksiin.

 

SAKSA B2, B3

Peruskoulun 8. luokalla aloitettu kieli (B2) tai lukiossa aloitettava kieli (B3). B2-saksaa lukevat aloittavat

kurssista 4. Kaikki kurssit ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys on numerojärjestys.

 

SA 1  TAVATTAESSA

Tervehtiminen, esittäytyminen, puhutteleminen. Tutustutaan saksaa puhuvien maiden elämäntapaan. Väite-,

kysymys- ja kieltolause. Verbien persoonataivutus, substantiivien suku, persoonapronominit.

Kurz und gut 1-3. Otava.

 

SA 2   MATKALLA  

Matkustaminen, asioiminen liikkeissä, hotellissa, ravintolassa ja liikennevälineissä. Tiedustelu ja neuvominen. Akkusatiivi, possessiivipronominit, maantieteellisiä nimiä.

Kurz und gut 1-3. Otava.

 

SA 3   MEILLÄ KOTONA 

Perheen arkipäivä ja juhlat, vapaa-ajan tapahtumat, ostosten tekeminen. Maita, kansallisuuksia ja kieliä. Perfekti, sivulause, datiivi.

Kurz und gut 1-3. Otava.

 

SA 4   KOULULAISEN ARKI  

Perhe-elämä, opiskelu, ystävät ja harrastukset. Kirjeen kirjoittaminen. Refleksiiviverbit. Kerrataan kaikki keskeiset aiemmissa kursseissa opitut rakenteet.

Neue Adresse 1-3. (työkirja kurssi 1). Otava.

 

SA 5   ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Elinympäristö maalla ja kaupungissa. Ostoksilla, ravintolassa, teatterissa, elokuvissa. Perhe-, sukulaisuus- ja ystävyyssuhteita.  Imperfekti, pluskvamperfekti, järjestysluvut, komparatiivi.

Neue Adresse 1-3 (työkirja kurssi 2 ). Otava.

 

SA 6  ASIAT SELVIKSI

Ennakkoluuloja ja faktatietoa Suomesta ja suomalaisista, Saksasta ja saksalaisista. Luonto, urheilu, ruokailu. Mielipiteen ilmaiseminen. Adjektiivin taivutus, superlatiivi, relatiivilause. Aikamuotojen kertausta.

Neue Adresse 1-3 (työkirja kurssi 3). Otava.

 

SA 7   SAKSANKIELISET MAAT

Kiertueella Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Paikkakunnan kuvailu, kotiseudusta kertominen, ystävyyssuhteet erimaalaisten nuorten välillä. Infinitiivin käyttö, lauseenvastikkeet, maantieteelliset nimet. Sijamuotojen kertausta.

Neue Adresse 4-6 (työkirja kurssi 4). Otava.

 

SA 8   YHDESSÄ ETEENPÄIN  

Ystävyyssuhteiden vaikeuksia, sukupolvien välisiä konflikteja, elämän käännekohtia. Rektioverbit, konditionaali, konjunktiivi.

Neue Adresse 4-6 (työkirja kurssi 5). Otava.

 

SA 9   TULEVAISUUS ALKAA NYT

Tulevaisuuden suunnittelu, ylioppilastutkinto, opiskelu lukion jälkeen, ammatinvalinta, perheen perustaminen. Futuuri, passiivi, pronominaaliadverbit, kaksoisinfinitiivi.

Neue Adresse 4-6 (työkirja kurssi 6). Otava.

Viel Erfolg, WSOY.  Saksankielen perussanasto. Otava.

 

SA 10   KERTAUSKURSSI (syventävä)

Kaikkien keskeisten kielioppiasioiden kertausta. Rakenteiden ja sanaston syventäminen. Yo-kirjoitusten tehtävätyyppien harjoittelua.

Neue Adresse 4-6 (työkirja kurssi 6). Otava. 

Viel Erfolg. WSOY. Saksankielen perussanasto. Otava.

 

RANSKA B2, B3    

                                                         

Peruskoulun 8. luokalla aloitettu kieli (B2) tai lukiossa aloitettava kieli (B3). B2-ranskaa lukevat aloittavat kurssista RA4. Kaikki kurssit ovat syventäviä. Suositeltava suoritusjärjestys on numerojärjestys

 

RA 1      TERVETULOA RANSKAAN

Tervehtiminen, esittäytyminen, ystävistä, perheenjäsenistä kertominen. Substantiivien, adjektiivien ja tavallisimpien verbien peruskäyttö.

Sur le vif 1. Otava.

 

RA 2      JOKAPÄIVÄINEN ELÄMÄ             

Kielenkäyttö erilaisissa arkipäivän tilanteissa kuten  ostoksilla, kahvilassa ja liikennevälineissä. Partitiivi, genetiivi, prepositioita, pronomineja.

Sur le vif 1. Otava.

 

RA 3       ETEENPÄIN

Tiedustelu, ohjeiden antaminen, tien neuvominen, kirjeen kirjoittaminen. Lukusanoja, pronomineja, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä.

Sur le vif 1. Otava.

        

RA 4      ITSE TEOSSA

Salapoliisitarina. Ympäristön ja henkilöiden kuvailu. Tekemisistä kertominen.

Passé composé, refleksiiviverbit. 

Sur le vif 1. Otava.

 

RA 5     MUSIIKKIJUHLILLA

Vieraana ranskalaisessa perheessä ja Strasbourgin musiikkijuhlilla. Imperfekti, pluskvamperfekti. 

Sur le vif 2A. Otava.

 

RA 6      KOTIMAANI

Suomi ranskalaisen vierailijan näkökulmasta. Suomesta kertominen ulkomaalaiselle. Vertailumuodot, subjunktiivi, pronomineja, sivulauseita.

Sur le vif 2A ja 2B. Otava.

 

RA 7     SUOMALAISTA JA RANSKALAISTA ARKIPÄIVÄÄ

Koulu- ja työelämää sekä vapaa-aikaa Suomessa ja Ranskassa. Verbimuotojen käyttö. Pronomineja ja adjektiiveja.

Sur le vif 2B. Otava.

 

RA 8      RANSKANKIELISET MAAT

Tutustuminen ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin. Futuuri, konditionaali ja ehtolauseet. 

Sur le vif 2C. Otava. Lyhyt ranskan kielioppi. Otava. Ranskan harjoituksia. Otava.

 

RA 9      RANSKASSA JA SUOMESSA

Monipuolisia tekstejä ranskalaisten ja suomalaisten elämästä. Infinitiivirakenteita, pronomineja, epäsuora esitys. 

Lyhyt ranskan kielioppi. Otava. Ranskan harjoituksia. Otava. Ranskan perussanasto. Otava.

 

RA 10    HARJOITUSKURSSI

Ylioppilaskirjoitusten tehtävämuotojen harjoittelua. Kieliopin kertausta ja sanaston laajentamista. 

Lyhyt ranskan kielioppi. Otava. Ranskan harjoituksia. Otava. Ranskan perussanasto. Otava.

 

RA 11 RANSKAN KIELI JA KULTTUURI (soveltava)

Matka Pariisiin ja Pohjois-Ranskaan. suunnitellaan matkareitti ja hankitaan tietoja tutustumiskohteista. Pidetään matkapäiväkirjaa ja laaditaan raportti käyntikohteista.

                                      

 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

 

Suoritusjärjestys numerojärjestys.

Numeroarvostelu kaikissa kursseissa (ei 1/2 kurssissa).

                            

MA 1    PERUSKOULUN MATEMATIIKAN KERTAUSKURSSI

Kerrataan peruskoulun matematiikan keskeiset osa-alueet. Mahdollisuus suorittaa myös yläasteen valinnaiskurssina.

Calculus Alku. Otava.

 

MA 2   FUNKTIOT JA YHTÄLÖT I (pakollinen)

Opiskelijoita ohjataan tutkimaan todellisten ilmiöiden ominaispiirteitä kuvaavia matemaattisia malleja siten, että he tunnistavat   ilmiöissä vaikuttavia riippuvuussuhteita.

Calculus 1. Otava.

  

MA 3   FUNKTIOT JA YHTÄLÖT II (pakollinen)

Kurssilla jatketaan polynomifunktioiden ja -yhtälöiden käsittelyä, selvitetään polynomien jaollisuutta ja polynomiyhtälöiden juurien ominaisuuksia. Harjoitellaan käyttämään, tulkitsemaan ja ratkaisemaan epäyhtälöitä.

Calculus 1. Otava.

 

MA 4   GEOMETRIA (pakollinen)

Opiskelijoita ohjataan tekemään ympärillä olevasta maailmasta täsmällisiä havaintoja ja johtopäätöksiä sekä luokittelemaan

ja perustelemaan kuvioihin liittyviä ominaisuuksia. Harjoitellaan todistamista.

Calculus 2. Otava.

 

MA 5   ANALYYTTINEN GEOMETRIA (pakollinen)

Perehdytään analyyttiseen geometriaan ja sen merkitykseen geometristen ja algebrallisten käsitteiden välisten yhteyksien luomisessa. Tutkitaan koordinaatiston pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja, tutustutaan parametrin käyttöön.

Calculus 2. Otava.

 

MA 6   TRIGONOMETRIA JA VEKTORIT (pakollinen)

Perehdytään trigonometrisiin funktioihin ja niiden perusominaisuuksiin sekä käyttöön tavallisimmissa sovelluksissa. Tutustutaan vektori-käsitteeseen.

Calculus 2. Otava.

 

MA 7    DIFFERENTIAALILASKENTA I (pakollinen)

Käsitellään raja-arvoon, jatkuvuuteen ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja tutkitaan niiden keskeisiä ominaisuuksia.

Calculus 3. Otava.

  

MA 8     DIFFERENTIAALILASKENTA II (pakollinen)

Laajennetaan tarkasteltavien funktioiden joukkoa transsendenttisilla funktioilla sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia, derivoituvuutta ja käyttöä.

Calculus 3. Otava.

 

MA 9     INTEGRAALILASKENTA (pakollinen)

Perehdytään integraalifunktion ja määrätyn integraalin käsitteisiin. Opiskellaan alojen ja tilavuuksien laskeminen integrointia käyttäen.

Calculus 3. Otava.

 

MA 10    TILASTOTIEDETTÄ JA TODENNÄKÖISYYSLASKENTAA (pakollinen)

Opiskelijat ohjataan tilastollisen aineiston käsittelyn eri vaiheisiin: laatimaan ja tulkitsemaan tilastoja, arvioimaan kriittisesti johtopäätöksiä sekä ymmärtämään sattuman tilastolliselle tiedolle an

ma epävarmuus.

Calculus 4. Otava.

 

MA 11    LUKUJONOT JA SARJAT (pakollinen)

Opiskelijoita ohjataan tutkimaan ja käyttämään luonnollisten lukujen perusominaisuuksia mukaan lukien niiden induktio-

ominaisuus. Tutkitaan lukujonoja ja sarjoja

Calculus 4. Otava.

 

MA 13    ANALYYSI (syventävä)

Laajennetaan tutkittavien funktioiden joukkoa, täydennetään integroimismenetelmiä, tutustutaan kahden muuttujan funktioihin, osittaisderivaattoihin sekä differentiaaliyhtälöihin ja tutkitaan käyräparvia. Suoritus kurssin 9 jälkeen.

Calculus 6. Otava.

 

MA 12    KERTAUS- JA TÄYDENNYSKURSSI (pakollinen)

Kerrataan ja täydennetään keskeisimmät osa-alueet.

Calculus 5. Otava.

       

MA 15    TALOUSMATEMATIIKKA (syventävä, ks. lyhyt matematiikka)

Yhteinen lyhyen matematiikan kanssa. Ei numeroarvostelua.

 

MA 16   JATKO-OPINTOIHIN VALMENTAVA KURSSI

Toteutetaan elolukiossa.

 

 

LYHYT MATEMATIIKKA

 

Suoritusjärjestys numerojärjestys, MB2 voidaan kuitenkin suorittaa missä vaiheessa tahansa kurssien MB1 ja MB8 välissä. MB9 suoritusjärjestys vapaa, kurssille voivat osallistua myös laajan matematiikan opiskelijat. Numeroarvostelu kaikissa kursseissa.

    

MB 1    KERTAUSKURSSI

Kerrataan ´peruskoulun matematiikan keskeiset osa-alueet. Voidaan korvata yläasteen valinnaiskurssilla.

Calculus Alku. Otava

 

MB 2    TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS (pakollinen)

Opiskellaan tilastojen tulkitsemista ja kriittistä analysointia. Toisena teemana on todennäköisyyslaskenta, jossa opitaan todennäköisyyslaskennan perusteet.

Lukion lyhyt matematiikka 1-3. Otava.

 

MB 3     MATEMAATTINEN ONGELMANRATKAISU (pakollinen)

Opitaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi sekä ratkaisemaan niitä graafisesti ja algebrallisesti.

Lukion lyhyt matematiikka 1-3. Otava

 

MB 4     GEOMETRIA (pakollinen)

Opitaan hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteisia kappaleita sekä tilaa. Ratkaistaan ongelmia  yhdenmuotoisuuden, trigonometrian ja Pythagoraan lauseen avulla.

Lukion lyhyt matematiikka 1-3. Otava.

 

MB 5     MATEMAATTISIA MALLEJA (pakollinen)

Harjaannutaan soveltamaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä käyttämään näiden yhteydessä myös polynomi- ja potenssi-yhtälöitä ja logaritmia.

Lukion lyhyt matematiikka 4-6. Otava.

       

MB 6     MATEMAATTINEN ANALYYSI (pakollinen)

Perehdytään derivaatan käyttöön muutoksia tutkittaessa ja opitaan suurimman ja pienimmän arvon määrittämistä muillakin menetelmillä.

Lukion lyhyt matematiikka 4-6. Otava.

 

MB 7     MATEMAATTISIA TUTKIMUSMENETELMIÄ (pakollinen)

Kurssilla kootaan yhteen ja täydennetään erilaisia matemaattisia tutkimusmenetelmiä sekä sovelletaan niitä eri laatuisiin tehtäviin.

Lukion lyhyt matematiikka 4-6. Otava.

 

MB 8     KERTAUS- JA TÄYDENNYSKURSSI (syventävä)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla  ja laskemalla aikaisempia ylioppilas- ja preliminääritehtäviä.

Kursseilla 2-7 käytetyt kirjat.

 

MB 9 ja MA 15 TALOUSMATEMATIIKKA (syventävä)

Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus-,  ja muihin vastaaviin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

Lukion lyhyt matematiikka 7. Otava.

 

 

       

BIOLOGIA

 

Suoritusjärjestys: syventävät kurssit vasta BI 1:n ja BI 3:n jälkeen, paitsi BI 2. Numeroarvostelu kaikissa kursseissa, ellei toisin mainita.

 

BI 1   SOLUBIOLOGIAN JA EKOLOGIAN PERUSTEET (pakollinen)

Kurssin keskeisinä sisältöinä ovat elämän perusyksikön, solun, rakenne ja toiminta ja elollisen ja elottoman luonnon muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden, ekosysteemin, rakenne ja toiminta.

Elämä. WSOY.

 

BI 2  YMPÄRISTÖEKOLOGIA (syventävä)

Kurssilla käsitellään ajankohtaista ympäristötietoa ja perehdytään tavallisimpiin lintu- ja kasvilajeihin.                                      

Ympäristö. WSOY.

 

BI 3   PERINNÖLLISYYS JA EVOLUUTIO (pakollinen)

Kurssilla perehdytään periytymisen perusmekanismeihin ja lainalaisuuksiin sekä eliökunnan kehitykseen, evoluutioon.

Elämä. WSOY. Huom! BI1 ja BI3 samassa kirjassa.

 

BI 4   GEENI (syventävä)

Kurssilla käsitellään perinnöllisyystieteen sovellutuksia ja mikrobiologisen tutkimuksen sovellutuksia, jotka ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Tarvitset kurssin tarjoamia perustietoja esimerkiksi hoitoalan opinnoissa.

Geeni. WSOY.

    

BI 5   IHMINEN (syventävä)

Kurssilla tutustutaan ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan.

Ihminen. WSOY.

 

BI 6   MIKROSKOPOINTI (soveltava, 1/2 kurssi erikoisviikolla)

kurssia tarjotaan 1/2 kurssina ja se toteutetaan joka toinen tai kolmas vuosi oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Kurssi toteutetaan histologisten preparaattien avulla.

Ei oppikirjaa.

 

BI 7   ETOLOGIAN PERUSKURSSI (soveltava, 1/2 kurssi erikoisviikolla)  

Etologia on eläinten käyttäytymistä tutkiva biologian osa-alue. Miksi koira haukkuu? Miten tervapääsky tietää muuttomatkansa aikataulun?

Elämä. WSOY.

           

BI 8   ELIÖIDEN MAAILMA (soveltava)

Mitkä ovat perusteet, joiden avulla eliökunta luokitellaan ja millainen on luokitus? Taksonomia on hyvin dynaaminen biologian alue, koska uudet DNA-tekniikat antavat koko ajan uutta tietoa eliökunnan historiasta näin ollen sukupuuta joudutaan muuttamaan. Millainen on tulevaisuuden luokittelu, mihin sijoitetaan linnut? Koe ja numeroarvostelu.

Elämä. WSOY

 

BI 9   RETKIKURSSI (soveltava)

Voidaan toteuttaa keväällä viikonlopputyöskentelynä. Laitilan monipuolinen luonto antaa erinomaiset edellytykset tällaiselle kurssille. Pyörän selkään ja Palttilanharjulle seuraamaan kahlaajien kevätmuuttoa.

 

BI 10  KERTAUSKURSSI  (syventävä)

Abiturienteille tarkoitettu valmennuskurssi yo-kirjoituksia varten. Kurssiin liittyy koe.

 

 

 

MAANTIETO

 

Suoritusjärjestys: Ensin GE1 ja GE2, sen jälkeen vapaa. Numeroarvostelu kaikissa kursseissa.

                                                                                      

 

GE 1    LUONNONMAANTIETO (pakollinen)

Luonnonmaantiedon kurssi antaa perustietoa siitä, miten luonnon omat järjestelmät toimivat ja muuttavat alueita.

Miksi maa järisee, minne käy tuulen ilmassa tie ja miksi?

Terra. Toimiva maapallo ja ihminen ja ympäristö. WSOY.

 

GE 2    KULTTUURIMAANTIETO (pakollinen)

Kurssi perehdyttää oppilaan ihmistoiminnan vaikutuksiin alueella: miten uutuudet leviävät Laitilaan tai miksei Pato ole lähiö?

Sama kirja kuin GE1:llä.

 

GE 3   RISKIEN MAAILMA (syventävä)

Kurssilla käsitellään riskejä ja ongelmia, joihin ihmiskunta joutuu päivittäin varautumaan: maanjäristysriski esim. USA:n Kaliforniassa, maapallon väestönkasvusta aiheutuvat ongelmat, loppuuko puhdas vesi?

Terra. Uhkien ja mahdollisuuksien maailma. WSOY.

 

GE 4    ALUEMAANTIETO (syventävä)

Kurssilla oppilas laatii tutkielman valitsemastaan alueesta. Käydään läpi karttatulkintaa ja maantieteellisiä kuvausmenetelmiä. Sopii hyvin maantiedon viimeiseksi kurssiksi.

Terra. Alueiden maailma. WSOY.

             

GE 5    SUOMEN MAANTIETO (syventävä)

“Kotomaani koko kuva ja sen lempeät äidinkasvot“. Kurssi tukee ja syventää muita maantiedon kursseja.

Oppikirja päätetään myöhemmin.

           

GE 6   KERTAUSKURSSI  (syventävä)

Abiturienteille tarkoitettu valmennuskurssi yo-kirjoituksia varten. 

Kurssiin liittyy koe.

            

GE 7   EUROOPAN MAANTIETO (syventävä)

Euroopan luonnon- ja kulttuurimaantiedon kurssi.

Oppikirja päätetään myöhemmin.

                             

 

FYSIIKKA

 

Suoritusjärjestys numerojärjestys FY1-FY3, näiden jälkeen vapaa.

 

FY 1      FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ (pakollinen)

Ohjataan ymmärtämään fysikaalisen tiedon kehittymistä kokeellisen tutkimisen ja mittaustulosten tulkitsemisen avulla. 

Fysiikka 1. Kirjayhtymä.

 

FY 2     FYSIIKKA YHTEISKUNNASSA (syventävä)

Tarkastellaan fysiikan merkitystä yksilön, yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan kannalta. Tutustutaan eri energiamuotoihin ja niiden käyttöön.

Fysiikka 2. Kirjayhtymä.

 

FY 3    AALTOLIIKE (syventävä)

Tutkitaan mekaanista värähtelyä, ääntä ja sähkömagneettisia aaltoja

Fysiikka 2. Kirjayhtymä.

 

FY 4    LÄMPÖ JA ENERGIA (syventävä)

Syvennetään energiaan ja lämpöön liittyvien käsitteiden ja teknologian ymmärtämistä. Tarkastellaan  lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä.

Fysiikka 3. Kirjayhtymä.

FY 5     MEKANIIKKA (syventävä)

Perehdytään statiikan ja dynamiikan perusteisiin. Tutkitaan etenemis- ja pyörimisliikkeisiin liittyviä ilmiöitä ja perehdytään niiden avulla Newtonin lakeihin.

Fysiikka 3.Kirjayhtymä.

 

FY 6     SÄHKÖ (syventävä)

Tutkitaan erilaisia sähkölaitteita ja virtapiirejä, tutustutaan mittaustekniikkaan ja perehdytään sähköturvallisuuteen.

Fysiikka 4. Kirjayhtymä. 

 

FY 7     SÄHKÖMAGNETISMI (syventävä).

Tutkitaan sähkömagneettisia ilmiöitä, kuten sähkömagneettinen induktio, muuttuvat kentät sekä sähköenergian tuottaminen ja siirtäminen. Tutustumiskäynti Vakka-Suomen Voima Oy:öön.

Fysiikka 4. Kirjayhtymä.

 

FY 8    MODERNI FYSIIKKA (syventävä).

Tutustutaan kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin. Perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin.

Tutustumiskäynti Olkiluodon ydinvoimalaan.

Fysiikka 5. Kirjayhtymä.

 

FY 9   SUHTEELLISUUSTEORIA JA KOSMOLOGIA  (syventävä).

Opiskellaan erikoista ja yleistä suhteellisuusteoriaa. Perehdytään ilmiöihin, jotka ovat selitettävissä suhteellisuusteorian avulla.

Fysiikka 5. Kirjayhtymä.

 

FY 10  FYSIIKAN TYÖKURSSI  (soveltava)

Voidaan suorittaa kahtena puolikurssina. Opitaan  tekemään mittauksia luonnonilmiöistä sekä suorittamaan ko. ilmiöihin liittyviä kokeita. Opitaan ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvioimaan koetuloksia. Suoritusmerkintä.

     

FY 11  KERTAUSKURSSI  (syventävä) 

Fysiikan kertauskirja. Kirjayhtymä.

 

 

 

KEMIA

 

Suoritusjärjestyksessä pyritään numerojärjestykseen. Kursseista 1 - 4 ja 7on koe ja numeroarvostelu. Kurssi 5 voidaan

arvostella hylätty/hyväksytty merkinnällä.

 

KE 1  KEMIA - KOKEELLINEN LUONNONTIEDE (pakollinen)

Vahvistetaan aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä sekä käytännön elämään liittyvien kemiallisten ilmiöiden ja aineiden tuntemusta.

Kide 1. Otava.

 

KE 2  ELÄMÄN KEMIA (syventävä)

Opiskellaan orgaanista kemiaa ja tutustutaan elollisen luonnon tärkeisiin alkuaineisiin, yhdisteisiin ja reaktioihin. Kurssi antaa hyvät orgaanisen kemian perustiedot.

Kide 2. Otava.

 

KE 3  KEMIAN ELEMENTIT (syventävä)

Tutkitaan aineiden ominaisuuksia ja aineiden välisiä reaktioita. Tarkastellaan alkuaineiden ryhmäominaisuuksia ja tutustutaan jaksolliseen järjestelmään.

Kide 3. Otava.

 

KE 4  TUTKIMUS, TEKNOLOGIA JA YMPÄRISTÖ (syventävä)

Tutkitaan kemiallisen reaktion nopeutta ja siihen vaikuttamista sekä kemiallista tasapainoa. Tutustutaan nykyaikaiseen kemian teknologiaan ja tutkimusmenetelmiin.

Kide 4. Otava.

  

KE 5  KEMIAN TYÖKURSSI (soveltava)

Kurssi sisältää ryhmätöinä suoritettavia kemian töitä. Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa oppilas erilaisiin työmenetelmiin ja -välineisiin. Kurssiin ei kuulu loppukoetta vaan suoritteita on töihin liittyvät työselostukset. Kurssi on jaettu kahteen ½-kurssin pituiseen jaksoon, joista ensimmäinen on tarkoitettu ensimmäisenä vuotena kemian  1. ja 2. kurssia lukeville. Toinen puolisko on tarkoitettu toiseksi vuodeksi kemian 3. ja 4. kurssia lukeville.

 

KE 7  KERTAUSKURSSI (syventävä)

Kerrataan syventäen kemia 2, 3 ja 4 sisällöt. Kurssi valmistaa yo-kirjoituksiin ja jatko-opintoihin. Materiaalina käytetään entisiä yo- tehtäviä ja varsinaisena oppikirjana:

Kide 5. Otava.

 

 

 

 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI

 

Suoritusjärjestys: ensin HY1 ja HY2, sen jälkeen vapaa.

Loppukoe, mahdollisesti tutkielma. Numeroarvostelu kaikissa kursseissa.

 

HY 1    IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI (pakollinen)

Kurssi tarkastelee yhteiskuntahistoriaa pitkittäisleikkauksina, esimerkiksi ympäristöä ja taloutta, muuttoliikkeitä ja sukupuolten tehtävänjakoa sekä väestöä.

Ihmisen ja ympäristön aikakirja. Edita.

 

HY 2   EUROOPPALAINEN IHMINEN (pakollinen)

Kurssi käsittelee Euroopan kulttuurihistoriaa. Keskeisiä kysymyksiä ovat ihmiskäsitys ja tapakulttuuri, tieteellinen maailmankuva, aatteet ja taiteet.

Eurooppalaisen ihmisen aikakirja. Edita.

 

HY 3   EUROOPAN ULKOPUOLISEN MAAILMAN HISTORIA (syventävä)

Kurssilla tutustutaan Aasian, Afrikan, Amerikan ja Australian historiaan valitsemalla kohteet opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan. Oppilaskeskeisiä työmenetelmiä, vierailuluentoja.

Maailmankulttuurien aikakirja. Edita.

 

HY 4   KANSAINVÄLISET SUHTEET (pakollinen)

Kurssi keskittyy tämän vuosisadan kansainvälisen politiikan keskeisiin kysymyksiin: nationalismiin, demokratian ja totalitarismin vastakkainasetteluun, siirtomaiden vapautumiseen ja kansainvälisiin sopimusjärjestelmiin.

Kansainvälisten suhteiden aikakirja. Edita

 

HY 5   SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA (pakollinen)

Kurssi käsittelee eurooppalaisten suurvaltojen voimasuhteiden muutosten vaikutuksia Suomen asemaan, Suomen talouskehitystä, yhteiskuntaryhmien välisiä suhteita, kansanvallan kehitystä sekä kulttuurin murrosta.

Suomen historian aikakirja. Edita.

 

HY 6   RUOTSIN AIKA VAKKASUOMALAISESTA NÄKÖKULMASTA (syventävä)

Kurssilla perehdytään Suomen ja erityisesti Vakka-Suomen historiaan 1100-1700-luvulla. Lisäksi kurssilla käsitellään lyhyesti oman kotiseudun esihistoriaa.

Suomen varhaishistorian aikakirja. Edita. 

 

HY 7  VALTARAKENNELMAT, VALTIO JA YKSILÖ (pakollinen)

Yhteiskuntapolitiikkaan ja valtio-oppiin orientoiva kurssi käsittelee ihmisoikeuksia, poliittisia ja sosiaalisia oikeuksia sekä vallanjakoa. Kurssilla pohditaan myös Euroopan unionin vallankäyttöä ja sen vaikutuksia kansalliseen päätöksentekoon.

Kansalainen ja yhteiskunta. Edita.

 

HY 8   LAKITIETO (syventävä)

Kurssi käsittelee sellaisia lakiasioita, joiden kanssa jokainen joutuu tekemisiin: Suomen oikeusjärjestys, perhe- ja perintöoikeus,

tavaran kauppa, asunnon vuokra ja osto, työsuhde, rikos ja rangaistus.

Kansalainen ja oikeus. Edita.

 

HY 9   TALOUSTIETO (syventävä)   

Kurssi perehtyy talouselämän keskeisiin käsitteisiin ja ilmiöihin sekä kansantaloustieteen selitysmalleihin. Talouselämän vaihtelut vaikuttavat jokaisen elämään. Kurssilla käytetään aineistona oppikirja lisäksi talousuutisia, tilastoja ja artikkeleja.

Kansalainen ja talous. Edita.

 

HY 10  HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN KERTAUSKURSSI (syventävä)

Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien keskeisiä sisältöjä.

Pakollisten kurssien oppikirjat.    

                                                       

HY 11  ANTIIKIN HISTORIA: OLEMME KAIKKI KREIKKALAISIA/ KAIKKI  TIET VIEVÄT ROOMAAN (soveltava)

Kurssi perehtyy antiikin Kreikan ja/tai Rooman historiaan Kurssin alussa valitaan painopisteet, esim. Kreikan teatteritaide ja arkkitehtuuri, uskonnot antiikissa, urheilu ja olympialaiset antiikin aikana, latinan kieli ja sen vaikutus, Rooman sota- ja insinööritaito, antiikin arki. 

Ei oppikirjaa.

 

HY 12  LAITILAN JA VAKKA-SUOMEN ESIHISTORIA (soveltava)

Kurssi selvittää arkeologiaa tieteenä ja tutustuttaa Laitilan ja Vakka-Suomen rikkaaseen esihistoriaan. Osa kurssista voidaan suorittaa osallistumalla arkeologiseen kaivaukseen kesällä tai tekemällä tutkielma, johon liittyy ko. kohteisiin tutustuminen maastossa Untamalan arkeologiakeskuksessa tai luentoja kansalaisopistossa.

Ei oppikirjaa.

 

HY 15  KESKIAJAN MARKKINAT (soveltava)

Euroopan historiaa 500-luvulta 1500-luvulle kutsutaan keskiajaksi. Olet tutustunut keskiaikaan pakollisilla HY 1 ja HY 2-kursseilla. Keskiaika kiinnostaa tämän päivän ihmisiä. Se näkyy hyvin esimerkiksi roolipeleissä ja Turun keskiajan markkinoiden suosiona. Netissä on erinomainen keskiaika-aineisto. Kurssi  koostuu opettajan johdantoluennoista, oppilastehtävistä ja esitelmästä/ tutkielmasta. Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat keskiajan elämäntapa, tarinat, taide, erot ja yhtäläisyydet eri alueilla ja Suomen keskiaika. Opintoretki Turkuun  joko itsenäisesti tai ryhmässä.                                                                                                                 

Ei oppikirjaa.

 

 

 

USKONTO (evankelisluterilainen)

 

Suoritusjärjestys vapaa.

Sekä pakollisissa ja syventävissä kursseissa päättökoe ja numeroarvostelu.

 

UE 1    USKONTO JA MAAILMANKATSOMUS (pakollinen)

Tarkastellaan uskontoja ja maailmankatsomuksia yleismaailmallisina ilmiöinä sekä kulttuuriin, yhteiskuntaan ja yksilön käyttäytymiseen vaikuttavina tekijöinä.

Uskonnon Arkki. Edita.

 

UE 2    USKONTO SUOMALAISESSA KULTTUURISSA (syventävä)

Suomalaisten uskonnollisuus muinaisuskosta nykypäivään monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Painopiste sijoittuu teemaan uskonnon ja kirkon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin.

Suomalainen uskonto. Edita.

 

UE 3    IHMISEN HYVÄ JA PAHA (pakollinen)

Selvitetään etiikan luonnetta ja sisältöä. Etsitään vastauksia opiskelijoille läheisiin yksilö- ja yhteiskuntaeettisiin sekä maailmanlaajuisiin kysymyksiin.

Etiikan Arkki. Edita.

 

UE 4    VIERAAT USKONNOT (syventävä)

Perehdytään merkittäviin maailmanuskontoihin. Painopiste uskonnon ja kulttuurin välisessä vuorovaikutuksessa. Uskontojen asema ja merkitys tämän päivän maailmassa.

Maailmanuskonnot. Edita.

     

UE 5   KRISTINUSKO JA KRISTILLISET KIRKOT (pakollinen)

Perehdytään kristillisen uskon syntyyn vaikuttaneisiin tekijöihin, kristillisen kirkon kehityskaareen ja leviämiseen sekä vuorovaikutukseen aikansa yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa.  Painotetaan kirkkojen roolia tämän päivän maailmassa.

Kristinuskon Arkki, Edita.

 

UE 6    KERTAUSKURSSI (syventävä)  

Uskonnon kurssien kertailua ja esseevastausten harjoittelua.

 

 

FILOSOFIA

Suoritusjärjestys vapaa. Sekä pakollisessa että syventävissä kursseissa päättökoe ja numeroarvostelu.

 

FIL 1    FILOSOFIAN PERUSKYSYMYKSIÄ (pakollinen)

Kurssilla käsitellään eurooppalaisen filosofian peruslähtökohdat. Tutustutaan joidenkin tunnettujen filosofien ajatuksiin. Tavoitteena tietää: Mitä filosofia on?

Ajatus. Johdatus filosofiaan. WSOY.

 

FIL 2    ELÄMÄNFILOSOFIAA JA FILOSOFIAN HENKILÖHISTORIAA (syventävä)

Kurssilla pyritään syventämään ajattelua pohtimalla filosofisia kysymyksiä hallitusti keskustellen. Keskeisenä teemana elämänfilosofia.

Filosofia. WSOY.

 

FIL 3    ETIIKKA JA YHTEISKUNTAFILOSOFIA (syventävä)

Etiikkaa opiskelemalla voi kehittää taitoja ja näkemyksiä, joita itsenäinen moraalinen suunnistautuminen elämässä edellyttää.

Ajatus. Etiikka. Weilin & Göös.

 

 

    

PSYKOLOGIA

 

PS1 suoritettava ensimmäisenä, muiden kurssien osalta suoritusjärjestys vapaa. Syventävissä kursseissa päättökoe ja numeroarvostelu. PS6 arvostellaan hyväksytty/hylätty -merkinnällä.

 

PS 1    PSYYKE, OPPIMINEN JA OPISKELU (syventävä)

Tutustutaan psykologiaan tieteenä. Ihminen toimivana psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena. Psykologian tutkimus-

menetelmät ja koulukunnat.  Peruskäsitteitä sisältävä kurssi.

Toimiva ihminen. WSOY.

 

PS 2     PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN KEHITYS (syventävä)

Yksilön kehitys. Terveen psyykkisen kehityksen edellytykset. Ihminen sosiaalisena olentona.

Kehittyvä ihminen. WSOY.

 

PS 3     KOGNITIIVINEN PSYKOLOGIA (syventävä)

Havaitseminen, kieli ja ajattelu.

Tietoa käsittelevä ihminen. WSOY.

 

PS 4    PSYYKKISEN TOIMINNAN FYYSINEN SÄÄTELY (syventävä)

Tunteet, motiivit, vireys ja niiden säätelymekanismit.

Stressi ihmisen käyttäytymisessä.

Ihmisen toiminnan neuropsykologia. WSOY.

 

PS 5   PERSOONALLISUUSPSYKOLOGIA (syventävä)

Ihmisen kehitys ainutlaatuiseksi yksilöksi. Mielenterveys, normaalius ja poikkeavuus. Psykoterapiat.

Yksilöllinen ihminen. WSOY.

 

PS 6   SOSIAALITYÖN KURSSI (soveltava, voidaan toteuttaa osittain erikoisviikolla)

Sisältö:

1.Teoriajakso elämänkaaren kriisivaiheista, erilaisuuden kohtaamisesta auttajan motivaatiosta ja työyhteisön ihmissuhteista. 15h

2. Työskentelyjakso päiväkodissa/vammaisten/vanhusten parissa. 15h

3. Raportointi työskentelyvaiheesta. 8h

Tavoite: Opiskelija soveltaa psykologista tietouttaan eri elämänkaaren vaiheessa olevien auttamiseen ja tutustuu samalla vapaaehtoiseen sosiaaliseen auttamistyöhön.

 

PS 7    SOSIAALIPSYKOLOGIA (syventävä)

Tavoitteena on ymmärtää itseä ja muita ryhmien ja laajempien yhteisöjen jäsenenä sekä kulttuurinsa ilmentäjänä. Kurssi antaa ku-

van siitä, mitä sosiaalinen vaikuttaminen on ja miten yksilö muokkaa sosiaalisia vaikutteita ja muodostaa maailmankuvansa.

Suhteita. Minä, me ja muut. WSOY.

 

PS 8    KERTAUSKURSSI  (syventävä)

Abiturienteille tarkoitettu valmennuskurssi yo-kirjoituksia varten.                                             

 

 

                             

MUSIIKKI

 

Suoritusjärjestys vapaa MU1 jälkeen.      

 

MU 1    LAITILALAISENA MUSIIKIN MAAILMASSA (pakollinen)

Kurssi antaa yleiskuvan länsimaisesta sekä koko maailman musiikki kulttuurista.

Musiikin lajien arviointiin tarvittavia kykyjä kehitetään.

Amadeus, Johdatus musiikin maailmaan. Otava.

 

MU 2    MUSIIKIN TYÖPAJA (pakollinen vaihtoehtoisena kuvataiteen kanssa)

Kurssilla opitaan laulamisen ja soittamisen perustekniikoita, yksi- ja moniäänistä laulua, erilaisia laulukokoonpanoja, kitaran, basson ja rumpujen alkeet. Laulamisen ja soittamisen avulla opitaan musiikin peruselementit sekä kehitetään musiikillista keksintää. Tutustutaan kotiseudun musiikkielämään ja kiinnitetään huomiota ajankohtaisiin tapahtumiin.

Arvostelu tuntisuoritusten perusteella.

 

MU 3    MUSIIKKI TÄNÄÄN (syventävä)

Musiikkiin tutustutaan kuunnellen, laulaen ja soittaen. Pääpaino on nuorten harrastamissa musiikin tyyleissä. Opiskellaan kriittisiksi musiikin kuluttajiksi ja harrastajiksi. Musisoinnissa painopisteenä pop- ja rock- musiikki

Arvostelu tuntisuoritusten perusteella.

 

MU 4    LAULU (syventävä)

Lauletaan yksi- ja moniäänisiä lauluja. Valitaan teemakokonaisuuksia, esim. jonkun tietyn artistin tai tyylilajin lauluja. Kehitetään äänen muodostusta. Arvostelu tuntisuoritusten perusteella.

 

MU 5     YHTEISMUSISOINTI 1   (syventävä)

Harjoitellaan laulua sekä soittoa ryhmässä. Voi valita joko laulun tai soiton. Harjoitellaan laulun ja soiton tekniikoita. Omaa soitinta

tai soittotaitoa ei edellytetä.

  

MU 6     KUORO (soveltava)

Harjoitellaan äänenmuodostusta. Lauletaan yksi- tai useampiäänisiä

lauluja eri tyylilajeissa. Valmistetaan esiintymisiä koulun juhliin.

 

MU 7     YHTEISMUSISOINTI 2 (soveltava)

Lisätään  valmiuksia laulaa ja soittaa yhdessä. Mahdollisuuksien mukaan valmistetaan  esityksiä eri tilanteisiin.                                       

 

MU 8     KITARAN SOITTO (soveltava)

Opetellaan kitaran soiton alkeet. Soinnut D- ja E- duureissa sekä A-mollissa.

 

MU 9     KUORO 2 (soveltava)

Kartutetaan 6. kurssilla opittuja taitoja. Uuden ohjelmiston harjoittelu ja esittäminen.

 

MU 10   MUSIIKAALIN MAAILMA (soveltava, 1/2 kurssi erikoisviikolla)

Pyritään työstämään musiikkia esityksiksi pikkujouluja varten.

 

MU 11   LUKIODIPLOMIKURSSI  (soveltava)

Lukiodiplomikurssin tavoitteena on tarjota oppilaille tilaisuuden osoittaa erityisosaamista tai erityistä harrastuneisuutta musiikissa. Näytesalkun tulee sisältää musiikillisia suorituksia jossain muodossa. Näytteitä voidaan koota koko lukion ajan. Diplomikurssi järjestetään 3. vuosiluokan syksyllä. Arvostelu asteikolla 1 - 3, jossa 1 vastaa hyvää, 2 kiitettävää ja 3 erinomaista.si järjestetään 3. vuosiluokan syksyllä. Arvostelu asteikolla 1 - 3, jossa 1 vastaa hyvää, 2 kiitettävää ja 3 erinomaista.

 

 

KUVATAIDE

 

Suoritettuasi  KU 1 -kurssin voit vapaasti valita kurssien suoritusjärjestyksen. Diplomikurssin pohjaksi vaaditaan neljä aiempaa kurssia. KU 1 -kurssilla järjestetään koe. Oppikirjan voi lainata koulusta. Video ja valokuva -kurssin teknisestä luonteesta johtuen osallistujamäärä on rajattu 16 oppilaaseen. Materiaalikuluina peritään 5 euroa/kurssi.

 

KU 1    TAIDE JA KUVA (pakollinen)

Sommittelun perusteet, kuvan ilmaisuvoima, väriopin käsitteistö, värien vaikutukset. Tilan kuvaamisen perusteet. Taidehistorian ja nykytaiteen keskeisiä saavutuksia analysoiden ja soveltaen. Luova kuvailmaisu. 

 

KU 2    YMPÄRISTÖ JA KUVA (pakollinen vaihtoehtoisena musiikin kanssa)

Tuotesuunnittelun, taideteollisuuden ja arkkitehtuurin perusteet. Kuvallinen viestintä, graafinen suunnittelu ja käyttögrafiikka. Ajankohtaisten ja/tai paikallisten ympäristökysymysten tutkimista kuvan keinoin.

 

KU 3    PIIRUSTUS JA MAALAUS (syventävä)

Perinteisen kuvailmaisun syventämisharjoituksia. Mallipiirustusta, akvarelli-, akryyli- ja öljymaalausta.

 

KU 4    GRAFIIKKA JA KUVANVEISTO (syventävä)

Taidegrafiikan menetelmiin tutustumista harjoitustöiden muodossa. Kolmiulotteisen sommittelun tehtäviä eri materiaaleilla.

 

KU 5    VIDEO JA VALOKUVA (syventävä)

Kuvan rakentamista teknisin apuvälinein. Valokuvausta ja elokuvailmaisun harjoituksia editoimalla videokuvaa. Elokuvan historiaa.

 

KU 6    ARKKITEHTUURI JA TEKNISET KUVAUSTAVAT (soveltava)

Rakennuspiirustusta, projektiokuvausta ja deskriptiivisen geometrian alkeita.

 

KU 7    KUVATAITEEN DIPLOMIN VALMENNUSKURSSI (soveltava)

Kurssilla käydään läpi aiempien vuosien diplomitehtäviä.

 

KU 8    KUVATAITEEN DIPLOMI (soveltava) 

Suoritetaan ilman ohjausta yksi valinnainen valtakunnallinen opinnäytetyö. Suorituksesta on mahdollista saada liite yo-todistukseen.

 

 

LIIKUNTA

 

Liikuntakurssien tarkoitus on ylläpitää ja kehittää liikuntataitoja sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään fyysisen kunnon merkityksen elä

sään.   

 

LI 1   YHTEINEN LIIKUNTA (pakollinen)

Kohenna kuntoasi. Yleisurheilua, palloilua, uintia, voimistelua ja lihaskuntoa.

 

LI 2   VALINNAINEN LIIKUNTA (syventävä)

Palloilukurssi. Kehitetään lajitaitoja ja sääntöjen tuntemusta. Lajeina pesäpallo, jalkapallo, salibandy ja koripallo. Lajit voivat muuttua kurssin alkamisajankohdan mukaan.

      

LI 3    YHTEINEN LIIKUNTA (pakollinen)

Kehitä taitojasi. Vanhat tanssit yhteisenä osana, sisä- ja ulkopalloilulajeja, uintia, voimistelua, ja lihaskuntoa.

 

LI 4   VALINNAINEN LIIKUNTA (syventävä)

Löydä oma kuntoilumuotosi. Tutustutaan eri kuntoilumuotoihin, keilailusta kuntonyrkkeilyyn, kuntosalinyrkkeilystä eri palloilulajeihin. Kurssilla käydään läpi myös lihashuoltoa, esim. venyttelyä sekä lihasten anatomiaa. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan myös kurssilaisten omia toiveita eri lajeista.

 

LI 5   VALINNAINEN LIIKUNTA (syventävä)

Virkistys- ja kuntokurssi tytöille. Vuodenajan ja salimahdollisuuksien mukaan suunnitellaan yhdessä otsakkeen mukainen liikuntaohjelma.

                              

LI 6    LIIKUNNAN VIIKONLOPPUKURSSI (soveltava)

Kurssin toteutustapa suunnitellaan kurssin alussa. Kurssi esim. seuraavan sisältöineen: 2h suunnittelua, laskettelupäivä sovitussa paikassa, 12 h palloilua, 6h lihasvoimaa ja kehon kuntoa kehittävää liikuntaa, 2h rentoutusta ja lihashuoltoa, sekä 2h oppilaiden itse valitsemaa liikuntaa. Kurssia valitessa on huomioitava myös oppilaalle tulevat kustannukset/laskettelu.

 

LI 7    ERIKOISVIIKON LIIKUNTAA (1/2 kurssi, soveltava)

Tutustutaan moniin eri liikuntalajeihin: keilailu, kuntosalityöskentely, ultimate, salibandy, uinti, vesipallo, hengenpelastus. Lajeista on teoriaa ja harjoittelua siten, ettei kurssi erikoisviikolla toteutettuna tule fyysisesti liian raskaaksi.

 

LI 8   VALINNAINEN LIIKUNTA (soveltava)

Fyysisen kunnon kohottaminen tämän hetken ykköslajien (esim. salibandyn) parissa, mottona hiki ja hauska

 

LI 9   LIIKUNNAN VIIKONLOPPUKURSSI (soveltava)

Pyöräilyviikonloppuretki. Pyöräilyretken reittisuunnitelma tehdään yhdessä etukäteen. Kohteeksi voidaan valita yhtä hyvin Varsinais-Suomi, Satakunta kuin Ahvenanmaakin. Kurssia valitessa on huomioitava, että siitä tulee myös oppilaalle kustannuksia (yöpyminen, mahdolliset matkustus- ja ruokailumaksut).

 

LI 10  LIIKUNNAN LUKIODIPLOMI

Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan koko lukion kestävänä seurantana ja näyttöinä. Siihen kuuluvat seuraavat osiot:

1. liikuntatietoja mittaava tutkielma

2. liikuntakykyisyyden arviointia (kestävyys-, nopeus-,lihaskunto- ym. testit)

3. erityisosaamisen arviointia opiskelijan toivomassa lajissa

4. yhteistyötaitojen arviointi lukion liikuntakursseilla ja muussa kouluun liittyvässä harrastustoiminnassa.

 

Portfolio: opiskelija seuraa kehittymistään ja suorituksiaan sekä yhteistyötaitojaan lukiovuosien ajan ja tekee niistä arvostelijalle yhteenvedon

Liikunnan lukiodiplomi edellyttää vähintään viiden liikunnan kurssin suorittamista (tähän sisältyy terveystiedon kurssi). Tarkat kirjalliset ohjeet liikunnanopettajilta.

 

 

 

TERVEYSTIETO

 

TT 1      TERVEYSTIETO (pakollinen)

Perehdytään terveyteen vaikuttaviin tekijöihin yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelussa pyritään saavuttamaan valtakunnalliset terveystiedon tavoitteet. Opiskeluryhmillä on mahdollisuus valita painotusalueensa.

Terveyden perusteet. WSOY. (Huomaa uusi kirja!)

 

TT 2    TERVEYS JA SAIRAUS NUORTEN ARJESSA (syventävä)

Kurssilla syvennetään pakollisten kurssien tavoitteita nuorten arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia, perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta, osaa arvioida terveyteen, elämäntapaan ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä hyvinvoinnille. Erikoisviikolla voi valita EA1 tai EA2. (Molemmat ovat puolikaskursseja).

Nuoret, terveys ja arkielämä. WSOY. (Huomaa uusi kirja!)

 

TT 3    TERVEYS JA TUTKIMUS (syventävä)

Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen sekä terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettaviin tavallisimpiin tutkimuksiin, niiden tulosten tulkintaan ja johtopäätöksiin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa, toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään, osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet.

Terveys ja tutkimus. WSOY. (Huomaa uusi kirja!) 

 

TT 4   ENSIAPU 1 (soveltava)

Puolikaskurssi erikoisviikolla.

 

TT 5   ENSIAPU 2 (soveltava)

Puolikaskurssi erikoisviikolla.

 

TIETOTEKNIIKKA

 

Syventävät kurssit arvioidaan numeroarvostelulla

 

AT 1     ATK:N PERUSKURSSI (syventävä)

Valmisohjelmien käyttöä. Tiedostohallintaa, Wordin makrot ja taulukot. Taulukkolaskentaohjelma. Excelin käyttö, nimetyt alueet ja kaaviot. Oppilaan tulee selvittää, edellyttävätkö hänen taitonsa aloittamista AT1:stä vai AT3:sta.

 

AT 2     OHJELMOINTIKURSSI (syventävä)

Ohjelmointikielen perusteet. Kielenä käytetään myöhemmän valinnan mukaan esim. Pascal-kieltä, C++.

 

AT 3     TIETOKONEEN AJOKORTTI (syventävä)

Harjoitellaan ja pyritään suorittamaan Tietokoneen ajokortti osaksi tai kokonaan. Ajokortin suoritus luetaan useimmissa jatko-opiskelupaikoissa oppilaalle suoritetuiksi opintoviikoiksi, esim. Helsingin kauppakorkeakoulussa ajokortista hyvitetään 2 opintoviikkoa. Ajokortti voi auttaa merkittävästi myös työpaikan saantia. Laitilan Lukiolla on oikeus vastaanottaa ajokorttitutkintoja.

 

AT 4      INTERNET - KURSSI  (1/2 kurssi, soveltava, erikoisviikolla)

Perehdytään sähköiseen viestintään ja kotisivujen luontiin ja ylläpitoon.

 

AT 5     OHJELMOINNIN JATKOKURSSI (syventävä)

Kurssi on tarkoitettu joko AT2-kurssilla käsitellyn kielen jatkokurssiksi tai kurssi voidaan toteuttaa myös jollakin muulla  ohjelmointikielellä.

 

AT 6     OMA KOULU WWW-SIVUILLA  (soveltava)

Tehdään omasta koulusta hypermediaesitys “www-muodossa” rompulle. Työn luonteesta johtuen työ jaetaan osiin, jotka ryhmät/yksittäiset oppilaat työstävät. Tämän jälkeen osat kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Ulkoasun suunnittelussa käytetään asiantuntijaa. Työssä käytetään useita apuneuvoja: -html-kieli, digitaalikamera, - polttava romppuasema.

 

 

MUUT KURSSIT

 

ILMAISUTAIDON PERUSTEET (soveltava)

Peruskurssilla ilmaistaan yhdessä ja yksin turvallisissa ryhmässä. Rohkaistutaan heittäytymään tilanteisiin. Virittäydytään, rentoudutaan, improvisoidaan, tutustutaan draamaan. Kurssi arvostellaan merkinnällä hyväksytty tai hylätty. Ei koetta.

                                

YRITTÄJYYSKASVATUS

Kurssi sisältää lyhyen teoriaosan, yrityspeliharjoituksia, asiantuntija-  ja yritysvierailuja.                             

 

TEOLLISUUSAUTOMAATIO

Opiskelija saa perustiedot robotiikan ja tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) sisällöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista yrityksissä.

 

VENÄJÄN ALKEISKURSSI

Opiskellaan venäjän alkeita. Kurssi sopii sekä peruskoulun oppilaille että lukion kaikkien  luokka-asteiden oppilaille. Kiinnostuksen mukaan järjestetään myös jatkokursseja. 

                           

ESPANJAN ALKEISKURSSI

Vastaa lukion yhtä kurssia. Kurssin lopuksi tentti, jonka suorittamalla saa suoritusmerkinnän (myös numeroarvosanana mahdollinen). Kiinnostuksen mukaan järjestetään myös jatkokursseja.

Este Páis 1

           

ITALIAN ALKEISKURSSI

Kurssi on ½ kurssi, se järjestetään erikoisviikolla ja sitä pyritään jatkamaan vuosittain.

Arvostelu hyväksytty/hylätty. Kurssilla ei pidetä koetta.

Kurssin tavoitteena on, että selviydyt Italiassa lomamatkalla ollessasi monissa erilaisissa arkielämän tilanteissa. Osaat tervehtiä ja hyvästellä. Osaat esitellä itsesi ja kertoa, mitä teet ja mistä olet kotoisin. Ravintolassa ja baarissa tiedät, mitä ilmauksia käytetään, kun tilataan ruokaa ja juomaa. Opit asioimaan myös ruokakaupassa ja vaatetusliikkeessä. Osaat kysyä, missä jokin paikka sijaitsee. Tiedät, miten tilataan hotellihuone.

 

OPINTO-OHJAUS

Opiskelijalla on yksi pakollinen oppilaanohjauksen kurssi lukion aikana. Se toteutetaan luokkatunteina, vierailuluentoina ja tutustumiskäynteinä. Lisäksi opiskelijoiden on osallistuttava ryhmänohjaajan tuokioihin.

                                                         

Lukion aloitusjaksoon pyritään järjestämään lukio-opintoihin ohjaava syventävä oppilaanohjauksen kurssi. Oppilaanohjaaja toteuttaa sen yhteistyössä rehtorin ja ykkösten ryhmänohjaajien kanssa käyttäen apunaan myös muita yhteistyö- ja asiantuntijatahoja (psykologi, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, kaupunginkirjasto, nuorisopoliisi jne.).

 

Pääosa oppilaanohjausta on kahdenkeskistä ohjausta koulun käytännöissä, kurssivalinnoissa, ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa ja  jatko -opintojen suunnittelussa. Oppilaanohjaus pyrkii auttamaan opiskelijaa selvittämään oman tilanteensa ja tekemään viisaita valintoja.                 

         

TIELIIKENNEKURSSI (soveltava)

Muodostuu  kahdesta osiosta:

 

1. Lukion järjestämä ajokorttitutkintoon johtava autokoulun teoriaosa: Teoriaopetus, 20h järjestetään vähintään kolme kertaa lukuvuoden aikana lukiossa. Opetus annetaan koulupäivän päätyttyä keskiviikkoisin klo 14.30 kerran viikossa paitsi ei koeviikoilla. Autokoulu tarjoaa oppilaille tilaisuuden tutustua tilannekuviin lukion tiloissa. Esim. teoriakokeen yhteydessä oppilaat tutustutetaan autokatsastukseen ja autojen pakokaasujen päästömittauksiin. Oppilaan ilmoittautuessa teoriatunneille, hän tekee yleensä ajokortin suoritusta koskevan opetussopimuksen autokoulun kanssa. Lukioalennus on 5%.

2. Lukio järjestää ensiapukursseja (1/2 kurssi) erityisviikolla tai liikennefysiikkaa ja -psykologiaa käsittelevän 1/2 kurssin.

Edellä mainitut osiot yhdessä tuottavat merkinnän tieliikennekurssista.

 

VIESTINTÄ  (soveltava)

Lukion vuosikertomuksen  teko. Viestinnän voi suorittaa itsenäisesti joko ½ kurssina tai kokonaisena riippuen oppilaan kirjoittamien juttujen kokonaismäärästä, laadusta ja niihin käytetystä työstä. Kurssille voidaan ottaa korkeintaan kaksi uutta opiskelijaa vuosittain.

     

ERIKOISVIIKON KURSSEJA

 

Erikoisviikolla järjestetään vuosittain erilaisia, yleensä 1/2 kursseja. Kurssisisältöjä on eri oppiaineiden yhteydessä mutta on myös kursseja, joiden sisältö ja tavoitteet selvitetään oppilaille erikseen. Erikoisviikon kurssit ovat soveltavia ja ne arvostellaan lähes aina suoritusmerkinnällä hylätty/hyväksytty. Kurssien aiheet suunnitellaan joka vuosi erikseen opettajien ja oppilaiden muodostamassa työryhmässä.

 

OPPIKIRJAT

 

Tässä kurssiselosteessa mainitut oppikirjat on pyritty varmentamaan oikeiksi mutta koulu ei ota vastuuta kirjojen etukäteishankintojen aiheuttamista ongelmista ja sekaannuksista. Esimerkiksi saman oppikirjan uudemmat painokset saattavat erota huomattavasti vanhemmista painoksista jne. 

         

ITSENÄINEN OPISKELU

 

Kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti. Näin kannattaa tehdä, jos kurssi ei sovi lukujärjestykseen, jos haluaa nopeuttaa opiskelua tai jos erityisesti pitää itsenäisestä opiskelusta. Kaikki kurssit eivät kuitenkaan sovi itsenäisesti opiskeltaviksi.

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta pitää hyvissä ajoin ensin sopia ao. opettajan kanssa. Hän neuvoo ja määrää ennen itsenäisen suorituksen tenttiä tehtävät, harjoitukset ja muut kirjalliset tehtävät.  Sen jälkeen pitää vielä anoa rehtorilta lupa itsenäiseen suoritukseen. Itsenäiseen suoritukseen voi kuulua kurssikoe silloinkin, kun kurssista ei muuten järjestetä koetta.

 

ARVOSTELU

 

Useimmat kurssit arvostellaan asteikolla 4-10 ja niissä järjestetään kurssikoe koeviikolla. Kokeen lisäksi arvostelussa otetaan huomioon kotitehtävien tekeminen, tuntityöskentely yms. näyttö, esim. vieraissa kielissä oppilaan kyky ymmärtää tekstiä ja puhetta. Liikunta, soveltavat kurssit ja ne oppimäärät, joiden kursseja oppilas on suorittanut vain yhden, arvostellaan päästötodistuksessa hyväksymismerkinnällä (S), ellei oppilas pyydä numeroarvostelua.