J. Pahikkala programmeerimistöid«Murd»-programm ratsionaalarvudest (murd.exe)   8,668.   Ei täitsa “harilikud” matemaatikat, vaid kenasid asju muuseas algteguritest, detsimaalperiooditest, egiptuse murdudest, osamurdudest ja PYTHAGORASE murdudest («Murd» on maailma ainukene programm mis arvutab neid ja ka jutustab arvutamise idee...).   Söödetud murrust nähakse kohe kas see on ruutarv või ei, siis uuridakse taandamisvõimalikkus.   Sisendist on saadaval ka kümnendarendus (perioodi pikkuski selgub).   Sisend saadakse soovi järgi 2-alusega ehk düaadilisse numbrisüsteemi, kus jagamine annab arvu lõputu bittesituse.   Aga mis siis, kui arvu bitid jätkuvadgi lõpmatuseni vasakule...?   Viimaks hajutatakse sisend kaheks osamurruks – eeldades et nimetaja ei juhtu olema algarvu aste.
    Kasutaja võib kontrollida oma teise astme võrrandite lahendamisoskusegi, sest programm ütleb tingimata õiged ja lihtsustatud juured (mitte lähendeid), isegi kirjeldab täpselt juurte liigi.   Lisaks on veidi juttu ühejuurtest, näideks arvust
(–1+i3):2 mille iga kolmas aste on 1!  
      Arvu mõistet esitledakse ratsionaalarvust vähe laiemaltki: antakse lühidalt aru irratsionaalarvudest, reaalarvudest, imaginaararvudest ja kompleksarvudest ning algebralistest arvudest (seoses 2. astme võrranditega).   Tehakse järsk vahe täis- ja murdarvude vahel (näit. murdu 6/3 ehk kuut kolmandikku ei tõlkida murdarvuks, ehkki matemaatikaski sageli nii öeldakse; arv on tõtt-öelda päris selgelt täisarv, nimelt kaks).   Programmist võib leida pisut teadmisi ka salapärastest p-aadilistest arvudest (nendest kõige näitlikumad on 2-aadilised eli düaadilised arvud, milledega saab kergeimalt tutvuda 2-alusega ehk düaadilise numbrisüsteemi kaudu «Murd»-programmis).   Kusagil võivad vilksatada GAUSSigi arvud.
      Programmis on veel korrutamised mis ei suuda arvutusmasinaga sooritada.   Programm suudab toota “jagumatuid” ehk algarvusid nii palju kui kasutaja vähegi tahab, aga paraku ainult 0 % kõigist võimalikest! =o(
      Iga reaalarv on ratsionaalarvujada piirväärtus, mida nähakse programmis näitlikult teise astme võrrandite irratsionaaljuurte juhul (millal on võimalus ka saada mitteperioodiliste ruutjuurte väärtusi suure täpsusega).   Sillal on võimalik taibata CAUCHY jada ja selle koondumine millelegi reaalarvule ja võibolla seegi, et kõik reaalarvud õigupoolest on ratsionaalarvude CAUCHY jadasid!
    Tühi korrutis tuleb kõne alla mitmes kohas.   Saab oma kaaluindeksit muidugi kasutusele.   Ja Ameerika juuretist ...

  (Sama programm rootsi keeles  br.exe;    soome keeles  murto.exe;   saksa keeles  Bruch.exe;   prantsuse keeles  fraction.exe)


«Tuuli»-õpetusprogramm: soome verbide muutmine ja süntaks (kaheksas keeles nelja uurali ja nelja indoeuroopa – toimiv); suudab veatult toota igaühest soome verbist 1064 vormi ja erisuguseid lauseid, ka verbahelatega lauseid (näit.   He eivät olekaan päässeet tekemään...;   Ettepä te osanneet tehdä...;   Sen on jätettävä...); arvestab eriti liitede mõjustuse sõnajärjestusse (Sinä menet; Menethän sinä; Sinä menetkin; Menetkö sinä jne.).
    Programm on interaktiivne kõigepealt küsitlusolukorras ja harjutusolukorras (kasutaja saab numbritunnistuse ning kiitmistki =o).   7,27


        Micro$oft Exploder

        Vähemalt tuntud aga tugev programmeerimiskeel Unicon

        MS “Office”-e alternatiiv!